BRAZILIAN WAXING

Why choose us

for your

Intimate Brazilian

Waxing?

Tips

before and after your

Brazilian Waxing

BIKINI AREA

OAIKFF0_edited.jpg

Bikini

       Women- $ 25&up

            Men- $ 35&up

3785.jpg

Buttock

       Women- $ 25

            Men- $ 35

346037-PAIY05-524.jpg

Brazilian

       Women- $ 45

            Men- $ 60

11062.jpg

Full Front

       Women- $ 40

            Men- $ 50

4154.jpg

Full Brazilian

       Women- $ 50

            Men- $ 70

287.jpg

Inner Thigh

       Women- $ 15

            Men- $ 20

14463.jpg

Buttock Strip

       Women- $ 10

            Men- $ 15

MAINTENANCE  PROGRAM

Brazilian Wax

       Women- $ 40

            Men- $ 60

Brazilian &

Underarms

       Women- $ 50

            Men- $ 70

Brazilian, Brows

& Underarms

       Women- $ 60

            Men- $ 80

Brazilian, Underarms, Full Legs & Lip

       Women- $ 120

            Men- $ 140